Ga naar hoofdinhoud

Bouwleges voor hippische bedrijfsgebouwen: wees alert!

Regelmatig besluiten ondernemers in de paardenhouderij hun bedrijfsbebouwing uit te breiden. Er wordt een stal, een opslagloods of soms zelfs een rijhal bijgebouwd. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig. Gemeenten heffen leges over de beoordeling van bouwaanvragen. Vanwege de omvang van de aangevraagde bedrijfsbebouwing volgen fikse legesaanslagen. Vaak is ondoorzichtig hoe die aanslagen zijn opgebouwd. Toch worden legesaanslagen in de paardensector niet vaak ter discussie gesteld. En dat is vreemd. Zeker omdat ze een flinke kostenpost vormen.

Tegen legesaanslagen staat bezwaar open. De bezwaartermijn is 6 weken. Binnen die tijd moet actie worden ondernomen; anders wordt de aanslag onherroepelijk en valt aan betaling niet meer te ontkomen. Als u twijfelt of de aanslag terecht is, teken dan tijdig bezwaar aan. Daarvoor is wel enige kennis nodig van de regeling van legesheffing. Met het bezwaar dat de leges erg hoog zijn, kom je niet ver.

Berekening

De grondslag voor de heffing van leges is te vinden in de Gemeentewet. In die wet is opgenomen dat rechten (leges) kunnen worden geheven voor diensten die de gemeente verleent. De behandeling van een vergunningsaanvraag valt daar onder. In de gemeentelijke legesverordening is dit uitgewerkt. In die verordening wordt ook bepaald hoe de leges worden berekend. Aan de hand van een tarieventabel en soms een bouwkostenlijst wordt bepaald hoe hoog de legesaanslag is.

Percentages

Gebruikelijk is dat de leges een percentage zijn van de bouwkosten, soms verhoogd met vaste bedragen als moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeente mag zelf invulling geven aan de heffingsmaatstaven. Tussen de hoogte van de te heffen leges aan de ene kant en de omvang van de dienstverlening van de gemeente aan de andere kant is geen rechtstreeks verband vereist. Het hanteren van een vast, bescheiden percentage van de bouwkosten wordt niet gezien als onredelijk of onwillekeurig. Erg hoge percentages kunnen overigens wel een onredelijke heffing opleveren. Dan grijpt de rechter in.

Bouwkostenlijst bekend?

De hoogte van de leges voor bedrijfsgebouwen wordt in veel legesverordeningen aan de bouwkosten gekoppeld. Die bouwkosten dienen op objectieve wijze te worden vastgesteld. In veel tarievenlijsten wordt daarom een koppeling gelegd met een door deskundigen opgestelde lijst van bouwkosten. Als die lijst niet toepasbaar is, wordt terug gevallen op de aanneemsom volgens de UAV en bij zelfwerkzaamheid: de prijs die in het economisch verkeer aan een derde zou moeten worden betaald. In de praktijk blijkt dat bij toepassing van de bouwkostenlijst vaak veel hogere bouwkosten te zien zijn dan de werkelijkheid. Die bouwkostenlijst moet door de gemeenteraad met de legesverordening worden vastgesteld en vervolgens ook bekend worden gemaakt. Dit gaat regelmatig mis, met als gevolg dat geen bouwkosten kunnen worden bepaald en de legesaanslag sneuvelt. Opvallend genoeg wordt dit door ondernemers vaak niet gesignaleerd, waardoor een kansrijke bezwaargrond onbenut blijft. Dit geldt ook wanneer in eigen beheer wordt gebouwd. In dit soort situaties is dan niet de bouwkostenlijst of de aanneemsom doorslaggevend, maar de prijs in het economisch verkeer.

Bekendmaking bijlagen

Om de bouwkosten te kunnen vaststellen wordt in de tarieventabel dus vaak verwezen naar een bouwkostenlijst. Ook wordt verwezen naar NEN-normen bijvoorbeeld om de aanneemsom te kunnen vaststellen of maateenheden. De wet stelt aan de kenbaarheid van dergelijke verwijzingen strikte eisen. Als publicatie niet volgens de eisen van de Gemeentewet heeft plaatsgevonden leidt dat tot onverbindendheid van de legesverordening op dit punt. De rechter moet ambtshalve toetsen of de bouwkostenlijst dan wel de NEN-normen correct bekend zijn gemaakt. De legesaanslag wordt vernietigd als de bekendmaking niet correct blijkt.

Oud bestemmingsplan

Om gemeenten te bewegen bestemmingsplannen tijdig (elke tien jaar) te actualiseren, is in de Wet ruimtelijke ordening bepaald dat de bevoegdheid om leges te heffen vervalt als dat niet gebeurt. Die bepaling werkt sinds 1 juli 2013. Als het bestemmingsplan waaraan de bouwaanvraag moet worden getoetst ouder is dan tien jaar, mogen helemaal geen leges worden geheven. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. De heffingsambtenaar brengt gewoon leges in rekening. Het is beslist de moeite waard te controleren of het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Als dat het geval is, zal een bezwaarschrift succesvol uitpakken. En dat zal een flinke besparing opleveren. Onderneem wel tijdig actie of raadpleeg een specialist. Als wordt nagelaten tijdig bezwaar aan te tekenen, dan valt hier niets meer aan te doen.

Onderneem actie

Legesaanslagen vormen vaak een forse kostenpost boven op de kosten van nieuwbouw. In de rechtspraak zijn er veel aanknopingspunten te vinden voor een succesvol bezwaar of beroep tegen legesaanslagen. Er liggen kansen als de heffing onredelijk hoog is, de bouwkostenlijst niet door de raad is vastgesteld of als verwijzingen naar die lijst of NEN-normen niet correct bekend zijn gemaakt. En zeker als de bouwaanvraag aan een bestemmingsplan ouder dan tien jaar moet worden getoetst. Onderneem dan actie. Teken bezwaar aan en doe dat vooral binnen zes weken.

Sponsored by:
 >> Klik hier voor meer informatie

 

>>Naar dossier Stal & Erf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook