Wedstrijdreglement ‘Horses Product van het Jaar 2017’

Artikel 1: Organisatie

1.1 De organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award is in handen van Eisma Horsesmedia. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij de uitgever van Eisma Horsesmedia te Doetinchem.

Het correspondentieadres is:
Eisma Horsesmedia
Postbus 361,
7000 AJ Doetinchem
telefoon 088-2944900
e-mail horsesmedia@eisma.nl
www.horses.nl

Artikel 2: Deelname

2.1 Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door fabrikanten, producenten, aanbieders en importeurs van hippische producten en diensten. Ook verkopende partijen kunnen het initiatief nemen om een product of dienst voor te dragen.

2.2 Meedoen kan door het inzenden van een ingevuld formulier, vergezeld van een kwalitatief goede foto waarop het product of de dienst is weergegeven. Daarnaast hebben wij nodig: naam bedrijf, het logo, naw gegevens, mailadres, gegevens contactpersoon, vermelding van categorie waarin u, bij voorkeur, deel wilt nemen, een korte omschrijving van maximaal 100 woorden van het product voor het nominatienummer, website en verkoopprijs. Voor het aanleveren van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met productvanhetjaar@eisma.nl.

2.3 De inzender vrijwaart de organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award van copyright-claims op al het ingestuurde beeldmateriaal. Dit materiaal dient dus vrij te zijn van rechten en kan, zonder claims van derden, vrij worden gepubliceerd, zowel in print als op internet.

2.4 Per ingezonden product is de inzender een vergoeding verschuldigd. Dit betreft € 329,- voor 1 product (€305 bij vroegboekkorting voor 15 september 2017), voor het tweede product € 307,- (€285,- bij vroegboekkorting), voor het derde product €281,- (€260 bij vroegboekkorting). Bij meer producten graag contact opnemen met productvanhetjaar@eisma.nl. De bedragen zijn exclusief BTW.

2.5 Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s of het product moeten vóór 27 oktober 2017 in het bezit zijn van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen.

2.6 Voor de Horses Product van het Jaar-Award 2017 kan worden ingeschreven in elf categorieën:
1. Uit de zadelkamer: zadels
2. Uit de zadelkamer: overig
3. Kleding
4. In en om de Stal
5. Veiligheid
6. Diensten
7. Verzorging
8. Voer (benodigdheden)
9 Supplementen
10. Schoeisel
11. Recreatie

2.7 De organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award behoudt zich het recht voor een product in een andere categorie in te delen dan waarvoor het is ingezonden. De organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award is tevens gerechtigd – afhankelijk van het aantal inzendingen – een categorie toe te voegen of te laten vervallen. In het laatste geval worden producten of diensten in één van de overige categorieën ingedeeld. Deze blijven uiteraard meedingen naar de overall titel ‘Horses Product van het Jaar 2017’.

2.8 Het innovatieve karakter van de inzending, hetzij qua ontwerp, materiaalgebruik, constructie of toepassing, zal een belangrijk beoordelingscriterium zijn voor de jury.

2.9 De inzender moet bevoegd zijn het product te vertegenwoordigen.

2.10 Ingezonden producten moeten via internet of in de reguliere verkoop verkrijgbaar zijn.

2.11 Ieder bedrijf kan met meerdere ingezonden producten en/of diensten meedingen naar de prijzen.

2.12 Wie het wedstrijdformulier invult en opstuurt dient zich vooraf te vergewissen van het feit dat de eigenaar van het product of dienst zijn/haar toestemming aan de inzending heeft gegeven.

2.13 Het inzenden van een product is geheel op eigen risico van het deelnemende bedrijf.

2.14 Het beeldmateriaal wordt niet teruggezonden. Ingezonden producten wel. U dient hiervoor duidelijk het retouradres te vermelden. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan de producten.

Artikel 3: Prijs en jury

3.1 De vakjury bestaat uit gerenommeerde personen afkomstig uit verschillende vakgebieden en disciplines in de hippische wereld.

3.2 De vakjury werkt volstrekt onafhankelijk van eventuele sponsors en/of inzenders van de Horses Product van het Jaar-Award.

3.3 Het secretariaat van de vakjury is ondergebracht bij Eisma Horsesmedia.

3.4 Alle ingezonden producten en diensten worden genomineerd en verschijnen in het nominatienummer dat wordt verspreid onder de abonnees van de Paardenkrant, Paardenkrant-Horses.nl Magazine, Bit en Dressuur magazine. Daarnaast maakt een brede online campagne deel uit van het traject.

3.5 Middels een online stemmodule kunnen consumenten hun stem uitbrengen op hun favoriete product of dienst.

3.6 Ongeveer een maand voor de bekendmaking van de winnaars wordt de publieksstemming gesloten.

3.7 Na het sluiten van de publieksstemming worden de producten en diensten beoordeeld door de vakjury.

3.8 De wedstrijd kent een winnaar per categorie en één overall winnaar. Zowel de categoriewinnaars als de overall winnaar worden bepaald door een combinatie van consumentenstemmen (30%) en het oordeel van de vakjury (70%). De categoriewinnaars zijn gerechtigd de titel ‘Categoriewinnaar Horses Product van het Jaar 2017’ in combinatie met de categorie te voeren. De overall winnaar is gerechtigd de titel ‘Horses Product van het Jaar 2017’ te voeren.

3.8a De ondernemersprijs is een aparte prijs en wordt uitgereikt door de jury aan een veelbelovend en/of zeer innovatief product of dienst.

3.9 De overall winnaar krijgt publiciteitsruimte en een redactioneel artikel.

3.10 De categoriewinnaars krijgen een redactioneel artikel.

3.11 De jury kan besluiten ingezonden producten of diensten in de praktijk te bekijken.

3.12 In februari 2017 worden de categoriewinnaars bekendgemaakt op een speciale bijeenkomst. Tevens wordt dan de overall winnaar Horses Product van het Jaar 2017 bekendgemaakt.

3.13 De beslissing van de jury en het oordeel van de publieksjury is bindend. Hiertegen kan geen bezwaar worden aangetekend.

3.14 In geval van ex eaquo is de stem van de jury doorslaggevend.

3.15 Over de uitslag zal niet gecorrespondeerd worden.

Artikel 4: Overige

4.1 Eisma Horsesmedia behoudt zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle inzenders hiervan in kennis gesteld.

4.2 Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door Eisma Horsesmedia vrij kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden of publicaties in het vakblad of op de website.

4.3 Het nominatielogo mag alleen gebruikt worden bij de genomineerde producten. Het winnaarslogo mag alleen gebruikt worden in combinatie met het juiste product of de juiste dienst. Oneigenlijk gebruik van het Horses Product van het Jaar-logo of -kwaliteitslabel is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke diskwalificatie en het intrekken van de prijs.

4.4 Tijdens de uitreiking van de verkiezing zal Eisma Horsesmedia er zorg voor dragen dat de producten worden tentoongesteld. De organisatie is daarbij bepalend in de manier waarop dit gebeurt. Producten dienen op de dag van de uitreiking van de Horses Product van het Jaar Awards drie uur voor aanvang aangeleverd te zijn, tenzij anders met de organisatie is overlegd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement en het privacystatement van Eisma Horsesmedia.

5.2 Eisma Horsesmedia BV, en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de ‘Horses Product van het Jaar’-Award.

5.3 Meer specifiek is Eisma Horsesmedia BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met: – de door haar uitgekeerde prijzen, – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, – en het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

5.4 Eisma Horsesmedia BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor kosten die winnaars maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

Artikel 6: Rechten Eisma Horsesmedia
6.1 Eisma Horsesmedia behoudt zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

6.2 In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voldoet, heeft de uitgever van Eisma Horsesmedia de beslissende stem.