Ga naar hoofdinhoud

Reglement ‘Horses Product van het Jaar 2020’

Artikel 1: Organisatie

1.1 De organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award is in handen van Eisma Horsesmedia. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij de uitgever van Eisma Horsesmedia te Doetinchem.

Het correspondentieadres is:
Eisma Horsesmedia
Informaticaweg 3
7007 CP Doetinchem
telefoon 088-2944900
e-mail [email protected]
www.horses.nl

Artikel 2: Deelname

2.1 Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door fabrikanten, producenten, aanbieders en importeurs van hippische producten en diensten. Ook verkopende partijen kunnen het initiatief nemen om een product of dienst voor te dragen.

2.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren.

2.3 Meedoen kan door het inzenden van een ingevuld formulier, vergezeld van een kwalitatief goede foto’s en/of een video waarop het product of de dienst is weergegeven. Daarnaast hebben wij nodig: naam bedrijf, het logo, NAW-gegevens, mailadres, gegevens contactpersoon, vermelding van categorie waarin u – bij voorkeur – deel wilt nemen, een korte omschrijving van maximaal 100 woorden van het product voor op de website en de verkoopprijs. Voor het aanleveren van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met [email protected].

2.4 De inzender vrijwaart de organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award van copyright-claims op al het ingestuurde beeldmateriaal. Dit materiaal dient dus vrij te zijn van rechten en kan, zonder claims van derden, vrij worden gepubliceerd, zowel in print als op internet.

2.5 Per ingezonden product is de inzender een vergoeding verschuldigd. Dit betreft € 299,- voor 1 product, voor het tweede product € 284,- , voor het derde product € 263,-. Bij meer producten graag contact opnemen met [email protected]. De bedragen zijn exclusief BTW.

2.6 Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s en/of video moeten vóór 8 december 2020 in het bezit zijn van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen.

2.7 Voor de Horses Product van het Jaar-Award 2020 kan worden ingeschreven in tien categorieën:
1. Uit de zadelkamer: zadels
2. Uit de zadelkamer: overig
3. Kleding & Schoeisel
4. In en om de Stal
5. Veiligheid
6. Diensten & Training
7. Verzorging
8. Verzorging overig
9. Voer
10. Supplementen

2.8 De organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award behoudt zich het recht voor een product in een andere categorie in te delen dan waarvoor het is ingezonden. De organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award is tevens gerechtigd – afhankelijk van het aantal inzendingen – een categorie toe te voegen of te laten vervallen. In het laatste geval worden producten of diensten in één van de overige categorieën ingedeeld.

2.9 De inzender moet bevoegd zijn het product te vertegenwoordigen.

2.10 Ingezonden producten moeten via internet of in de reguliere verkoop verkrijgbaar zijn.

2.11 Ieder bedrijf kan met meerdere ingezonden producten en/of diensten meedingen naar de prijzen.

2.12 Wie het wedstrijdformulier invult en opstuurt dient zich vooraf te vergewissen van het feit dat de eigenaar van het product of dienst zijn/haar toestemming aan de inzending heeft gegeven.

2.13 Het inzenden van een product is geheel op eigen risico van het deelnemende bedrijf.

2.14 Het beeldmateriaal wordt niet teruggezonden.

Artikel 3: Prijs en stemmen

3.1 Alle ingezonden producten en diensten worden genomineerd en verschijnen op de website. Daarnaast maakt een brede online campagne deel uit van het traject.

3.2 Middels een online stemmodule kunnen consumenten hun stem uitbrengen op hun favoriete product of dienst. De consument geeft een cijfer aan het product/dienst. Er kan door de consument per categorie op 1 product/dienst gestemd worden.

3.3 Ongeveer twee weken voor de bekendmaking van de winnaars wordt de publieksstemming gesloten.

3.4 De wedstrijd kent een winnaar per categorie. De categoriewinnaars worden bepaald door consumentenstemmen. De categoriewinnaars zijn gerechtigd de titel ‘Categoriewinnaar Horses Product van het Jaar 2020’ in combinatie met de categorie te voeren.

3.5 De categoriewinnaars krijgen een online artikel op een site van Eisma Horsesmedia naar keuze (Bitmagazine.nl, Dressuur.nl, Horses.nl, Paardenvoerplein.nl).

3.6 In februari 2020 worden de categoriewinnaars digitaal bekendgemaakt.

3.7 Over de uitslag zal niet gecorrespondeerd worden.

Artikel 4: Overige

4.1 Eisma Horsesmedia behoudt zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle inzenders hiervan in kennis gesteld.

4.2 Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door Eisma Horsesmedia vrij kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden of publicaties in het vakblad of op de website.

4.3 Het nominatielogo mag alleen gebruikt worden bij de genomineerde producten. Het winnaarslogo mag alleen gebruikt worden in combinatie met het juiste product of de juiste dienst. Oneigenlijk gebruik van het Horses Product van het Jaar-logo of -kwaliteitslabel is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke diskwalificatie en het intrekken van de prijs.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement en de privacyverklaring van Eisma Horsesmedia.

5.2 Eisma Horsesmedia BV, en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de ‘Horses Product van het Jaar’-Award.

5.3 Meer specifiek is Eisma Horsesmedia BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met: – de door haar uitgekeerde prijzen, – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, – en het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

5.4 Eisma Horsesmedia BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor kosten die winnaars maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

Artikel 6: Rechten Eisma Horsesmedia

6.1 Eisma Horsesmedia behoudt zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

6.2 In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voldoet, heeft de uitgever van Eisma Horsesmedia de beslissende stem.